logo Jurnal - Papuaweb - Journal honai/home page

Cultureel Indië, 1939-1946

(Onder Redactie van De Afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut, Amsterdam)

Last updated - October 21, 2004.


This is an index to editions I-VIII of Cultureel Indië published from 1939-1946 by the Colonial Institute (later the Indies Institute), Amsterdam. This Dutch language annual is an important contribution to the literature of the day on many aspects of cultural life in the Netherlands colonies, particularly in the East Indies (now Indonesia). This is the first online index for these annuals. Papuaweb has reproduced a fully searchable web-based version of the table of contents for each volume in the hope that this will be of value to a range of researchers. While most of the articles reproduced here relate to Papua, others are included as examplars of the cultural issues covered by this publication. Articles are available in PDF format and may be quite large files (2-6Mb).

Note: Hoogenberk's 1948 anthology Cultureel Indië. Bloemlezing uit de eerste zes jaargangen 1939-1945 (Leiden: Brill, 332p.) is a very useful guide to this annual (but not yet available on P-web).
Cultureel Indië, 1e jaargang, 1939

INHOUD

BEERMAN-HEFTING, J. V. C., Islamische ceramiek 323
BEZEMER, Prof. T. J., Pootstokken van Zuid-Borneo 137
BOSCH, Prof. Dr. F. D. K., „Le Penseur” in Hindoe-Javaansche gedaante 7
CATOR, Dr. W. J., Rotsteekeningen in West Nieuw Guinea 246
DAMSTÉ, H. T., De snoode aap, de arme schildpad en de bedrogen tijger 4
ERP, TH. VAN, Een merkwaardig Hindoejavaansch chronogram in beeld in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden 40
GALESTIN, Dr. TH. P., Een Hindoejavaansch gouden sieraad 72
________ Tantri-illustraties op een Balisch doek 129
________ lets over Tibetaansche schilderkunst naar aanleiding der expositie van Tibetaansche religieuze kunst uit de collectie Leon Verbert in het Koloniaal Instituut 193
GEURTJENS, M.S.C., .H., Zijn plaats onder de zon 320
GOEDHEER, Dr. A. l., De strijd om de onsterfelijkheidsdrank op een Balisch doek 344
HELD, Dr. G. J., Bemiddeling tusschen de voorouders en zieken in de Geelvinkbaai 209
HENTZE, Prof. Dr. C., Zauberzeichen der Batak und chinesische Schriftzeichen 315
HUIJSER, Mr. J. G., Oud-Javaansche koper-legeeringen 227, 257, 292
KOPERBERG, S., Twee wereldtentoonstellingen in de Vereenigde Staten 352
KRIEGER, C. C., Hendrik Doeff 11
KRUYT, Dr. ALB. C., De geboorte van de nieuwe maan volgens verhalen der Toradjas van Celebes 80, 118, 144
KUNST, Mr. JAAP, Een onbekend Javaansch muziekinstrument 140
________ In memoriam, Robert Lachmann † 298
KUNST, Mr. JAN, Oost-Indië en het Perzische tapijt 36
LEBBING-WEYLAND, C. M. C. J., Wajang-wong voorstelling in de kraton te Jogjakarta gegeven ter ere van de geboorte van Prinses Irene op 19 en 20 Augustus 1939 371
LORM, A. J. DE, Bataksche maskers in de Haagsche volkenkundige verzameling 48
MEES, Dr. G. H., Tirukalikunram 241
MEULEN, D. VAN DER, Het woven in bergland, wadi's en woestijnen van Zuid-Arabië 65
MÜNSTERBERGER, Dr. W., Die Ornamente an Dayak-Tanzschilden und ihre Beziehung zu Religion und Mythologie 337
NIEHAUS, KASPER, Walter Spies en zijn werk 167
NOOTEBOOM, Dr. C., Diremen in den Indischen archipel 347
OBDEIJN, V., De wonderbaarlijkheden van Indië 212
PAULIDES, H., Wereldtentoonstellingen en onze Overzeesche Gewesten 273
QUARITCH WALES, Dr. H. G., Recent excavations in Kedah, British Malaya 161
RÖDER, Dr. J., Levende oudheden op Ambon 97
SCHRIEKE, Prof. Dr. B., Ter inleiding 161
SPEISER, Prof. Dr. FELIX, Herrn Dr. Fritz Sarasin zum achtzigsten Geburtstage 369
STAPEL, Dr. F. W., Nederlandsche herinneringen op Ceylon 33
STEINMANN, Dr. A., Enkele opmerkingen aangaande de z.g. Scheepjesdoeken van Zuid-Sumatra 252
TICHELMAN, G. L., Si gale gale, de Bataksche doodenpop 106
________ Bataksche maskerplastiek 378
TILLMANN, GEORG, De metalen bakken van Zuid-Sumatra en de dierenvoorstellingen op de z.g. Kroë-doeken 16
________ Het ikatten op Madagascar 113
________ Bijdrage tot het kapittel Broenei-bronzen 217
VOORHOEVE, Dr. P., Het stamhuis der Sitoemorangs van Lontoeng 285
VROKLAGE S.V.D., Dr. B. A. G., Beeldhouwwerk uit de Manggarai (West-Flores) 356, 389
WELLAN, J. W. J., Bijdrage tot de geschiedenis van de masdjid Lama te Palèmbang 305
WILLEMS, Dr. W., Merkwaardige praehistorische schelpartef acten van Celebes en Java 181

Mededeelingen 1 — 28:

BERG, Dr. E. J. VAN DEN, Poelau Makassar (26) 366
BISSELING, G. A. L., Een Balisch watervat (6) 58
COSTER-WIJSMAN, Dr. L. M., Een verloren gewaande Damar Woelan Tekst (18) 264
GODÉE MOLSBERGEN, Prof. Dr. E. C., Een latijnsch en tevens door den dichter vertaald grafschrift (20) 266
KRIEGER, C. C., Een portret van Hendrik Doeff op een kakemono (5) 57
LORM, A. J. DE, Kantteekening bij eenige mesheften uit Nias (11) 151
MEURS, H. VAN, Bataksche en chineesche tooverteekens (28) 397
N., F. H. v., Dr. J. H. Maasland over oude bijzettingsplaatsen op de Batoe-eilanden (10) 148
NAERSSEN, F. H. VAN, Een inscriptie op het schiereiland Leitimor (8) 88
________ Het ware jaartal op de z.g. oudst gedateerde Hindu-Javaansche koperen oorkonde (3) 21
RÖDER, J., Technik der Felsbilderaufnahme (16) 235
SCHNITGER, F. M., De symbolische verslinding (22) 302
________ Diervormige doodkisten op Nias (14) 189
STAMMESHAUS, F. W., Een vermoedelijk praehistorisch granietsteenen gebruiksvoorwerp (1) 20
SWELLENGREBEL, J. L., „De snoode aap, de arme schildpad en de bedrogen tijger” (9) 123
TICHELMAN, G. L., Bataksche rotsinscripties (13) 188
________ Bezeten bamboe (21) 300
________ Dr. Carl Schuster on bird-designs in the Western Pacific: Indonesia-Melanesia Polynesia (15) 232
________ Dr. F. M. Schnitger over megalithcultuur op Nias (2) 20
________ Dr. J. Röder over rotsteekeningen aan de Mac Cluer-Golf (Nederlandsch West Nieuw-Guinea) (7) 84
________ Dr. P. Voorhoeve over rotsgraven in Simaloengoen (S. 0. K.) (17) 261
________ Het Bataksche Salomo's zegel (23) 330
TICHELMANN, G. L., Pohoeng, een Bataksch afweerpoppetje-verschrikker (12) 186
________ Prof. Robert Heine-Geldern over het muilmotief in de Bataksche plastiek (4) 54
TILLMANN, G., De schepen- en wajangmotieven der Zuid-Sumatraansche weefsels; A. STEINMANN, Antwoord (24) 332
VOLKER, Dr. T. en G. TILLMANN, De Broenei Bronzen (19) 265
VOORHOEVE, Dr. P., Stenen beelden in Simaloengoen (25) 362
________ Stenen potten, reliefs en grafstenen in Simaloengoen (27) 395

Boekaankondigingen:

Anthologia Anthropologica (Alb. C. Kruyt) 124
BRANDT, WILLEM, Tropen (G. L. T.) 91
FEDERN, P. und H. MENG, Das Psychoanalytische Volksbuch (Dr. W. Münsterberger) 367
HEERKENS, P., Ola Wolo, de bruine slaaf (J. Kunst) 59
JONGEJANS, J., Land en Volk van Atjeh, vroeger en nu (G. L. T.) 268
MEURS, H. VAN, Litteratuur-overzicht over het jaar 1938 van de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis van Ned. Indië (G. L. T.) 334
NIEUW GUINEE, Deel III (F. H. v. N.) 61
OVERBECK, H., Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes (Th. P. G.) 335
RASSERS, W. H., Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche kris. (J. Kunst) 90
SCHNITGER, Dr. F. M., Forgotten Kingdoms (F. H. v. N.) 125
SIMBRIGER, HEINRICH, Gong und Gongspiele (Maarten Dijk) 238
(SP)EISER, (F)ELIX, Einführung in das Museum für Völkenkunde Basel (Dr. W. Münsterberger) 367
TICHELMAN, G. L. en P. VOORHOEVE, Steenplastiek in Simaloengoen (Dr. Th. P. Galestin) 23
VUYK, BEP, Het laatste huis van de wereld (J. K.) 334

Berichten van en over instellingen op cultureel gebied:

Een jubileum. De Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch Indië 25
Het 15e Internationaal Aardrijkskundig Congres te Amsterdam 25
Het tweede Internationale Congres van Anthropologische en Ethnologische Wetenschappen te Kopenhagen 25
Het XXste Orientalisten Congres te Brussel 26
Het Kon. Bataviaasch Genootschap 26
Het Ethnografisch Museum van de Militaire Academie 26
Het Koninklijk Koloniaal Instituut 27
Het Bataksch Instituut 27
Kroniek van het Oostkust van Sumatra-Instituut 28
De 22ste Ethnologendag te Leiden 62
De Adatrecht-Commissie 62
Het Koloniaal Instituut en de Hulpinstituten 62
Het Museum „Het Princessehof” (Een portret van de G.G. Joannes Camphuys) door Nanne Ottema 92
De Kirtya Liefrinck-van der Tuuk te Singaradja, Bali 94
Indonesische Danskunst 94
Het negende Congres van het Oostersch Genootschap in Nederland. Inhoud: Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel, Een Minangkabausche versie van de Mirakelen van Abdoelkadir Djelani; Prof. Dr. J. Ph. Vogel, Aanteekeningen op de Sanskrit-inscriptie van Tjanggal (Java); Dr. Th. P. Galestin, De onverklaarde reliefs van tjandi Kedaton; Prof. Dr. F. D. K. Bosch, De reliefreeks aan de voorzijde der eerste balustrade van Baraboedoer; F. H. van Naerssen, Een nieuwe vondst van Oud-Javaansche oorkonden 153
Een nieuw Bataksch Museum door G. L. T. 399

Uit de pers

29, 63, 95, 127, 159, 191, 270

Litteratuur-overzicht

32, 64, 96, 128, 160, 192, 240, 272, 304, 336, 368, 400

Bijlagen:

Willern Brandt, Javaansche danseres tusschen 32-33
Z.V.H. Pakoe Boewono Senopati Ingalogo Abdoerrachman Sajidin Panotogomo de Xde † 20 Februari 1939 tusschen 64-65
Z.H. Pangeran Adipati Ario Mangkoe Nagoro VII 3 Maart 1916-16 juni 1939 tusschen 160-161
Z.H. Hamengkoe Boewono Senopati Ingalogo Abdoerrachman Sajidin Panotogomo Kalifatoellah de VIIIste † tusschen 336-337Cultureel Indië, 2e jaargang, 1940

INHOUD

Ardjoena Wiwaha, foto's van het spel, der redactie toegezonden door Z. M. MANGKOENAGARA VII (F. H. v. N.) 65
BEZEMER, Prof. T. J., De man die nooit rijk kon worden 81, 119, 148
CASAL, U. A., Carved Rhinoceros Horns of China 212
________, Objects lacquered with gold speak for Japanese Artistry 271
CORAL RÉMUSAT, GILBERTE DE, Travaux exécutès à Angkor de 1937 à 1939 129
GEURTJENS, M. S. C., H., De Kampong 257
HELD, Dr. G. J., Slangenfiguren in het initiatieritueel in de Geelvinkbaai 138
HENTZE, Prof. Dr. C., Een Romaansch motief en zijn oorsprong 225
KRUYT, Dr. ALB. C., „Kultslaan” 1
KUNST, Mr. J., Een merkwaardig blaasinstrument, De Maleische duivenlokfluit 47
PAULIDES, H., Oude en nieuwe kunst op Bali, tegen den achtergrond van het Westen 169
PFOTENHAUER, F., A filmexpedition to the Mentawei-Islands 97
RÖDER, Dr. J., Steinplastik aus dem Gg. Kidoel 16
STAPEL, Dr F. W., Cornelis Janszoon Speelman 235
STUTTERHEIM, Dr. W. F., Tandenvijlen op her oude Java 85
________, Een merkwaardige talam-versiering 200
TERPSTRA, Dr. H., Anthony van Diemen 163
TICHELMAN, G. L., Het snel-motief op Toradja-foejas 113
H. F. Tillema (5 Juli 1870-1940) 161
________, Een marmeren praalgraf te Koeta Kareuëng 205
TILLMANN, GEORG, De motieven der Batakweefsels 7
VOLKER, Dr. T., Japansche netsuke 33
VROKLAGE, S. V. D., Dr. B. A. G., De prauw in de culturen van Flores 193, 230, 263
YPES, W. K. H., Poestaha 40

Mededeelingen 1 — 16:

BOSCH, F. D. K., Aanvulling op de beschrijving van het verguld-bronzen Avalokiteçvara-beeld uit de collectie-Rethmeier (9) 156
BROEK, W. G., Bataksche zwaardgrepen (13) 246
GALESTIN, Th. P., Oudheidkundige vondsten in Padang Lawas (Tapanoeli) (3) 56
HENTZE, C., Bataksche en Chineesche teekens (2) 54
HEYST, A. F. C. A. VAN, Bataksche zwaardgrepen. Antwoord door W. G. BROEK (15) 277
LORM, A. J. DE, De si gale-gale van Radja Gajoes (10) 217
MÜNSTERBERGER, W., Melanesische sporen in Noord-Sumatra? (7) 93
TICHELMAN, G. L., Primitieve steenplastiek op Java (1) 21
________, De handsilhouetten der Nieuw Guineesche rotsschilderingen (8) 154
TICHELMAN, G. L., Het snelmotief op een Badjoa-hoed (Celebes) (16) 278
________, De „sarang timah”, een Bataksch amulet (12) 243
VOLKER, Nederlandsch-Indische bijdrage aan Japansche netsukekunst (14) 249
VOORHOEVE, P., Simaloengoense steenplastiek en rotskamers (4) 88
________, Aantekening over enkele beelden in Tanoh Djawa (Simaloengoen) (5). 92
________, Het stamhuis der Sitoemorangs (6) 93
________, De pangoeloebalang van Gariang. Antwoord door VROKLAGE (11). 219

Boekaankondigingen

FÜRER-HAIMENDORF, CHRISTOPH VON, Die nackten Naga's (G. L. T.) 28
KLEEN, TYRA DE, The temple dances in Bali (J. Kunst) 24
________, Wayang (Javanese theatre) (J. Kunst) 24
MARCHAL, HENRI, Musée Louis Finot, La collection khmère (Gilberte de Coral Rémusat) 127
MEURS, H. VAN, Literatuur-overzicht over het jaar 1939 van de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis van Ned. Indië (G. L. T.) 224
MÜNSTERBERGER, Dr. W., Ethnologische Studien an Indonesischen Schöpfungsmythen (J. Tideman) 59
NICOLSPEYER, M. M., De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep (M.) 251
PARMENTIER, HENRI, L'Art Khmèr Classique (F. D. K. B.) 60
Tropenkolder (J. K.) 186, 221

Berichten van en over instellingen op cultureel gebied:

Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie 61
Oostkust van Sumatra-Instituut 61
Twintigste koloniale vacantiecursus voor geografen 61
XXIIIe Ethnologendag 61
Tentoonstelling van Balische kunst 61
Het nieuwe Museum Sana Boedaja 94
Redactioneele mededeeling 94
Kirtya Liefrinck-van der Tuuk 94
Zondagsche gamelanbespelingen in het Koloniaal Instituut 94
Vlaamsche wetenschappelijke congressen 157
Koloniale Studiekring 157
Lontar-stichting Kirtya Liefrinck-van der Tuuk te Singaradja 191

Uit particulier bezit:

Bataksch masker en oorsieraad (W. G. Broek) 125
Een merkwaardige Hindu-Javaansch bronzen beeld (F. H. van Naerssen) 158
Een merkwaardige ikat (J. K.) 253

Uit de pers

31, 62, 95

Litteratuur-overzicht

32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 280

Bijlagen:

HOMER, W. G., Balische vrouw. Aquarel tusschen blz. 160 en 161
________, Gespleten tempelpoort. Idem tusschen blz. 192 en 193Cultureel Indië, 3e jaargang, 1941

INHOUD

BOELES, J. J., De Buddhistische Iconografie van Noord-Thailand 69
CONIJN, CORNELIUS en Dr. H. H. NOOSTEN, Het schouwburgwezen in China voorheen en nu 217
DAMSTÉ, H. T., Atjèhsche handel in liefde en goud 17
ERP, TH. VAN, De geschiedenis van den Brahmaan en den ondankbaren jakhals in een Oost-Javaansch Tantri-relief 113
FISCHER, Prof. Dr. H. TH., lndonesië en Indonesiërs 36
FOLKERS, TH., De geschiedenis van de Oostersche boekdrukkerij te Leiden 53
FORBES, Ir. R. J., Het tin in de oudheid 78
GRUYTER, JOS. DE, Bataksche plastiek 123
HEYST, A. F. C. A. VAN, Een ethnografisch curiosum 39
________, Amfjanirs 193
KLEIWEG DE ZWAAN, J. P., Houten beeldjes van Sebatoe (Bali) 150
LORM, A. J. DE, Zwaardgrepen en mesheften van Nias 1
________, Een merkwaardigheid van zwaardamuletten van Zuid-Nias 145
LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M., Een Indisch ebbenhouten ledikant 117
________, Onze voorouders op de Coromandelkust 201
MEURS, H. VAN, Iko, de Soendasche beeldsnijder 101
NIEHAUS, KASPER, Nog lets over leven en werk van Walter Spies 25
NOOSTEN, Dr. H. H. en CORNELIUS CONIJN, Het schouwburgwezen in China voorheen en nu 217
NOOTEBOOM, Dr. C., Vaartuigen van Roeha aan de zuidkust van West-Soemba 7
STAPEL, Dr. F. W., Indische jongens als Gouverneur-Generaal 89
STEINMANN, Dr. ALFRED, Een fragment van een keteltrom van het eiland Koer 157
VOGEL, Prof. Dr. J. PH., Citragupta, de griffier van den Indischen Doodsgod 86
VOLKER, Dr. T., Chineesche snuiffleschjes 107
VROKLAGE, S.V.D., Dr. B. A. G., Hindoe-Javaansche invloeden op Flores 162
ZUELZER, Dr. MARGARETE, Uit mijn dagboek: Feesten op Bali 12

Mededeelingen 1 — 8:

AALDERINK, JAC., Een oude fluitketel van Broenei (5) 93
BROEK, W. G., Antwoord op A. F. C. A. van Heyst, Bataksche zwaardgrepen (1) 21
ERP, TH. VAN, Een stet antieke borstsieraden afkomstig van Celebes (2) 43
FISCHER, H. TH., Het woord „koppensnellen” (4) 92
HEYST, A. F. C, A. VAN, Bataksche zwaardgrepen (1) 20
________, De „Sarang Timah”, een Bataksch amulet (3) 44
NAERSSEN, F. H. VAN, De Batoe Sampai bij Sanggau in de Westerafdeeling van Borneo (7) 135
SIBINGA MULDER, J., De Sultanswadoek in Cheribon (6) 133
________, Jean Pierre Moquette herdacht (8) 232
TICHELMAN, Naschrift op A. F. C. A. van Heyst, De „Sarang Timah”, een Bataksch amulet (3) 46

Cultureele gegevens uit Familiepapieren:

1. Nederland en Japan. Eenige gelegenheidsgedichten van P. Knuttel (Mr. C. Steinmetz) 169

Boekaankondigingen:

LORM, A. J. DE en G. L. TICHELMAN, Verdwijnend cultuurbezit. Beeldende kunst der Bataks (Prof. Dr. V. E. Korn) 47
________, Indië in België (G. L. T.) 191
Serie Primitieve kunst en cultuur. 1. Bataks, Dajaks en Toradja's; 11. Pygmeën en Papoea's; III Kameroen en Kongo (R. J. Forbes) 23
SOEWARSIH DJOJOPOESPITO, Buiten het Gareel (Albert Helman) 137
SOMER, Dr. J. M., Gids voor den bezoeker van het Ethnografisch Museum te Breda (Albert Helman) 140
STAPEL, Dr. F. W., De Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië (Mr. C. Steinmetz) 236

Berichten van en over instellingen op cultureel gebied:

Vereeniging „Oost en West”, Afd. Bergen op Zoom. Lezing G. L. Tichelman: Rondom het Tobameer 22
Oostkust van Sumatra Instituut. Kort verslag van de ledenvergadering op 19 December 1940 22
________, De viering van het 25-jarig jubileum 51
Het tiende Congres van het Oostersch Genootschap in Nederland.  
        B. SCHRIEKE, De Javaansche Messias voor en tijdens den Islam 95
        J. GONDA, De oorsprong van het Indische tooneel 96
        F. B. J. KUIPER, Het Austro-Aziatisch karakter der Munda-talen 97
        Dr. TH. P. GALESTIN, De beteekenis van het relief op het oostelijk tympaan der z.g. noor-delijke bibliotheek van den tempel van Bantay Srei (Indo-China) 97
Koloniaal Museum. Tentoonstelling „De Oud-Maleiers” 142
Indische familie-archivalia in het Koloniaal Instituut 99, 143, 245
Het Multatuli Museum te Amsterdam 244
Vermiste Boeddakop 244

Litteratuur-overzicht

24, 52, 100, 144, 192, 246

Rectificaties

192, 245Cultureel Indië, 4e jaargang, 1942

INHOUD

BEZEMER, Prof. T. J., lets over en uit de Maleische poëzie 7, 168
BOELES, J. J., Het groote Durgabeeld te Leiden 37
CREMER, HERBERT, Openingswoord van den Voorzitter van den Raad van Beheer van het „Kolonlaal Instituut”, den Heer — 87
DOCTERS VAN LEEUWEN, Prof. Dr. W. M., 's Lands Plantentuin te Buitenzorg 18 Mei 1817-18 Mei 1942 89
ERDBRINK, D. P., Het een en ander over de neolithische obsidiaancultuur op Java 143
HEYST, A. F. C. A. VAN, Anggang gading 1
HUIJSER, Mr. J. G., Versieringstechniek van oude bronzen 149
KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J. P., Houten lampjes van Bali en Oost-Lombok 262
KONINGSBERGER, Dr. J. C., Herinneringen uit mijn directeursjaren van 's Lands Plantentuin (1909 tot 1918) 105
KUNST, J., Waar komt de gong vandaan ? 241
LEEUW, JOHA. E. DE, Enige miniaturen in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden 12
OBDEI JN, V., Tan-yang en Na-ku-erh in de Chineesche berichten 197
OTTEMA, NANNE, Het scheepsmodel van het O. I. Compagnieschip „Den Ary” 271
SIBINGA MULDER, J., Hoe de rijst ontstond — de spijze die noonit verveelt ! 20
________, Herinneringen aan het oude Hindoe-Javaansche rijkje Kalingga 51
________, 125 Jaren Hortus Botanicus Bogoriensis 1817-15 April-1942 133
STEINMANN, ALFRED, In memoriam Renward Brandstetter 141
TICHELMAN, G. L., Een Bataksch bronzen bultenaartje 17
________, Bataksche sarcofagen 246
VOGEL, Prof. Dr. J. PH., Een reliëf van de Mathurã-school verworven door het Rijksmuseum van Volkenkunde te Leiden 237
Voornaamste publicaties van en over 's Lands Plantentuin te Buitenzorg 140
WALL, Dr. V. 1. VAN DE, Beschrijving van eenige werken van Radèn Saléh 159
________, Oost en West in onze XIXde eeuwsche teekenkunst 189

Mededeelingen 1 — 5:

BEZEMER, T. J., Dajaksche schedelkistjes (5) 223
HEYST, A. F. C. A. VAN, Een stijldocument (2) 25
STEINMANN, A., Aanvulling op de beschrilving van het fragment van een keteltrom van het eiland Koer (1) 24
TICHELMAN, G. L., Een Enganeesch ethnograficum (3) 58
TISSOT VAN PATOT, E. A., De bewoners van Java en de Mois van Indo-China (4) 183
Verzoek van verzamelaar van oude poststukken 35

Cultureele gegevens uit familiepapieren:

II. Dr. FRANZ WILHELM JUNGHUHN (1809-1864) (Mr. C. Steinmetz) 60, 173
III. Van trouwen en sterven onder de Compagnie (Mr. C. Steinmetz) 208, 274
Familie-archivalia. Verzoek om inlichtingen 184

Boekbesprekingen:

HELSDINGEN, W. H. VAN, Daar wèrd wat groots verricht (J. W. Meyer Ranneft) 82
HOLT, CLAIRE, Dance quest in Celebes (Steffa Wine) 27
KROM, Prof. Dr. N. J., De Gouverneur-Generaal Gustaaf Willem baron van Imhoff (Mr. C. Steinmetz) 32
MARCEL-DUBOIS, Mad.elle CLAUDIE, Les Instruments de Musique de l'Inde ancienne (J. Kunst) 226
Over Oost en West (R. J. Forbes) 185

Berichten van en over instellingen op cultureel gebied:

Die Vorstellungen der Ober- und Unterwelt bei den Ngadju Dajak von Süd-Borneo (H. Schärer) 73
East Indies Institute of America 81

Litteratuur-overzicht

36, 84, 188, 236, 284

Rectificaties

35, 245Cultureel Indië, 5e jaargang, 1943

INHOUD

BOSCH, F. D. K., In memoriam Dr. V. I. van de Wall 49
CANNENBURG, W. VOORBEI JTEL, In memoriam J. C. M. Warnsinck 193
CARON, Een daad van piëteit, met onderschrift van de Redactie 97
ERDBRINK, D. P., Een vindplaats van mesolithische cultuur in West-Java 124
GALESTIN, Dr. TH. P., Eenige Balische illustraties bij het Oudjavaansche gedicht Smaradahana 76
________, In memoriam Mme la Comtesse Gilberte de Coral Rémusat † 19 October 1943 241
GEURTJENS, M. S. C., H., Uit het moderne steentijdperk 103
HEEMSTRA, M. J. Barones VAN, Vier koperen handvatsels 119
________, Heer spin of een West-Indische sprookjesfiguur 255
HEERKENS S.V.D., P., Noengoenangé van Wonga Wéa 1
HEYST, A. F. C. A. VAN, Is het gebruik van poepoek of tooverstof een oorspronkelijk niet aan de Bataksche tooverstaven eigen element geweest? Met een naschrift van de Redactie 220
HONDIUS, J. M., Waarom gaven de Noemforen hun slavenblokken een krokodilvorm? 145
KAT ANGELINO, P. DE, Een herinnering aan Dr. Van Stein Callenfels 178
KRUYT, Dr. ALB. C., De weerwolf bij de Oost-toradja's van Midden-Celebes 60
LORM, A. J. DE, Surinaamsche diorama's uit het begin der negentiende eeuw 158
LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M., Johannes van Soest, een Indische kinderdichter 88
NIO JOE LAN, Maleische bewerking van Chineesche literatuur 170
________, Maleische bewerking van Chineesche literatuur 260
POORTENAAR, JAN, schrijft over zijn Indische werk 247
RONKEL, PH. S. VAN, De persoonlijkheid van Dr. H. Neubronner van der Tuuk 214
SCHWENCKE, JOHAN, Exlibriskunst 165
STAPEL, Dr. F. W., Samuel van de Putte 25
STEINMETZ, Mr. C., De omgeslagen prauw (Tangkoeban Prahoe). Indonesisch schouwspel in vier bedrijven van Dr. C. W. Wormser 197
WALL, Dr V. I. VAN DE, Het oude koloniale meubel in het land van herkomst 51
WEIJER, G. A. PH., In memoriam Prof. Dr. L. Ph. le Cosquino de Bussy 243

Mededeelingen 1 — 4:

K., J., Barabudur-luiten met „sternmen” (1) 30
TICHELMAN, G. L., De oudheden van Soja di Atas bij Ambon (2) 180
Berichten aan de Redactie. — W. K. H. IJPES, Slavenblokken. — C. NOOTEBOOM, Slavenblokken, archetypen, buikdenken en associatiebeddingen (3) 234
Berichten aan en van de Redactie (4) 270

Cultureele gegevens uit Familiepapieren:

III. Van trouwen en sterven onder de Compagnie (Tweede deel) (Stz.) 31
IV. Zilveren gedenkborden (Stz.) 128
V. Twee ongepubliceerde portretten van Mr. H. W. Daendels, Maarschalk van Holland, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië (Stz.) 185
VI. De schipbreuk der familie De Stuers op het Lucipara-rif, 1837 (Stz.) 271

Boekaankondigingen:

BERG VAN SAPAROEA, JAN LUBBERT VAN DEN, De tragedie op 't eiland Saparoea, Herinneringen mijner jeugd (Stz.) 237
CROO, M. H. DU, Marechaussee in Atjèh (C.) 238
KUNST, J., Music in Flores (P. Heerkens) 138
NOORDENBOS, C., Klank en teken van het Javaans (S. Nimpoeno) 47
Sammlung, Die, für Völkerkunde der Universität Zürich (K.) 239
Serie „Over Oost en West” (R. J. Forbes) 95

Litteratuur-overzicht

48, 96, 144, 191, 240, 286Cultureel Indië, 6e jaargang, 1944

INHOUD

BEKKUM, S.V.D., PATER W. VAN, Warloka - Todo - Pongkor. Een brok geschiedenis van Manggarai (West-Flores) 144
BORK-FELTKAMP, Dr. A. J. VAN, De oudste vrouw van Java 49
GOEJE, C. H. DE, De wereldbeschouwing der primitieven in West-Indië en elders 199
's-GRAVESANDE, G. H., E. du Perron en zijn verhouding tot Indië 193
HEERKENS †, P., Van katoen tot ikat-doek. Studie over het ikatten onder de Sikaneezen op Flores 1
HEEMSTRA, M. J. BARONES VAN, Maria Sibylla Merian's bezoek aan Suriname, van 1699-1701 51
________, Op de markt te Paramaribo 163
HONDIUS, J. M., Boraspati en Brhaspati 178
KORN, Dr. V. E., Noesa Penida 97
KRAAL, Mr. JOHANNA FELHOEN, Fronika Wijs, analyste in dienst van's Compagnies goudmijn op Sumatra's Westkust 62
LOHUIZEN-DE LEEUW, J. E. VAN, De betekenis van het sanskrit voor de Indische Archipel 66
LUBBERHUIZENWAN GELDER, A. M., Het Instituut van Opvoeding voor Jonge Jufvrouwen te Batavia 85
MULDER, W. Z., Het Chineesche drakenbootfeest 153
NAERSSEN, VAN, In memoriam Professor T. J. Bezemer 161
OUDSCHANS DENTZ, FRED., In Suriname begraven gouverneurs. De lijkstatie van H. E. Baron von Spörcke 26
REIJERS, MARIANNE W., Uit de geschiedenis van Cultureel Indië 31
SCHEPP, C. L., Over Jan Prins 129
SIBINGA MULDER †, J., Hoe het einde der vasten in vroegere jaren te Kediri werd gevierd. De groote Rampok 20
STEINMETZ, Mr. C., Een nieuwe Indische penning 174
YPES, W. K. H., De Bataks en de tempelbouwvallen in Padang Lawas en Mandailing 135

Mededeelingen 1 — 2:

GALESTIN, Dr. TH. P., Enkele notities in verband met de „Kjahi Ontro Koesoemo” (2) 110
STUTTERHEIM, LOUKY J. F. M., Een Hindu-Javaans bronsje (1) 95

Cultureele gegevens uit Familiepapieren:

VII. Gouverneur-generaal D. J, de Eerens en zijn adjudant C. Ph. C. Steinmetz (Mr. C. Steinmetz) 34
VIII. Het journaal van George Webb (1787-1837) of de kracht der middelmaat (Mr. C. Steinmetz) 207

Boekaankondigingen:

BRINK, Ds. H. VAN DEN, Dr. Benjamin Frederik Matthes, zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (R. A. Kern) 126
OLTHOF, W. L., Babad Tanah Djawi. Javaansche geschiedenis. Tekst en vertaling (F. H. van Naerssen) 190
OTTEMA, NANNE, Chineesche Ceramiek (Steinmetz) 119
ROELOFSZ, M. ANTOINETTE P., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar (H. Terpstra) 223
Serie „Over Oost en West” (R. J. Forbes) 33
VIERHOUT, M., Raden Adjeng Kartini (Mr. Toeti Soedjanadiwirja) 94

Litteratuur-overzicht

48, 96,128, 160, 192, 224Cultureel Indië, 7e jaargang, 1945

INHOUD

Bij het begin van onzen zevenden jaargang, door de Redactie 1
BOSCH, Dr. F. D. K., De spuierreliëfs van Djalatoenda 7
DEBROT, COLA, Bevolkingsgroepen op Curaçao 131
HEUKELOM, Mr F. H. VAN, De oorsprong van het rietsuikerbedrijf der bevolking in Oost-Java 153
KUNST, J., In memoriam Prof. Dr. B. J. 0. Schrieke 3
LUBBERHUIZEN-VAN GELDER A. M., Hendrik Veeckens, een ambtenaar van den ouden Stempel . 89
MUNSTERBERGER, Dr. W., Over primitieve kunst en over den korwar-stijl in Indonesië en Oceanië 63
NELEMANS-NICOLSPEYER, Dr. M. M., Fieldwork ervaringen 107
OUDSCHANS DENTZ, FRED., Het eerste eeuwgetijde van de Nederlandsche kolonisten in Suriname 145
PHILIPSEN, JOANNES P. W., Kaïn Djambi, iets over de versiering der Djambibatiks 114
REINHOLD-BOUVY, A. F., lets over in India voorkomende Chineesche ceramiek uit de Sung-dynastie 182
RONKEL, Dr. PH. S. VAN, Een Maleisch geschrift, met nautische illustraties, over de geschiedenis van Banda 123
STEINMETZ, Mr. C., De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-India en terug 1595-'97 [9.5mb] 43
________, Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia 171
TERPSTRA, Dr. H., Het eerste landseskader in de Oostindische wateren 75

Mededeelingen 1 — 5:

Een brief van Dr. P. V. van Stein Callenfels (1) 186
KUNST, J., Een vergeten musicologische bron: de instrumentafbeeldingen in „Las Hindous” van F. Baltazard Solvijas (3) 197
________, Een novum op Indonesisch muziekgebied (4) 200
MACLAINE PONT, Mr. A. J. G., lets over de symboliek in Zwaardecroons grafsteen (2) 196
STEINMETZ, Bericht aan de Redactie over Elzo Sterrenberg (5) 204

Cultureele gegevens uit Familiepapieren:

IX. van de reeks, zie boven onder Lubberhuizen-van Gelder 89
X. Indische familiedocumenten 215

Boekaankondigingen:

BALLINTIJN, G., Rumphius de blinde ziener van Ambon (H. Terpstra) 208
COOLHAAS, Dr. W. PH., Insulindeserie. Mensch en Maatschappij (Van Suchtelen) 212
ZEE, DARN VAN DER, Van Diemen's roode vlucht (H. Terpstra) 213

Litteratuur-overzicht

217Cultureel Indië, 8e jaargang, 1946

INHOUD

BEKKUM, Pater W. VAN, S.V.D., Geschiedenis van Manggarai (West-Flores) II: Todo en Pongkor 65
________, III: De machtsverschuivingen in Manggarai (West-Flores), tengevolge van de Goaneesche en Bimaneesche invloeden 122
COSTER-WIJSMAN, Dr. L. M., De roman van Damar Woelan, den grassnijder, die koning werd van Mådjåpait 76, 172
HOYTEMA, In J. F. VAN, De Tropisch-Nederlandsche bouwkunst in Indië 9
KUNST, Mr. JAAP, Walter Spies als musicus 25
LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M., Een oude Indische inventaris 211
MULDER, W. Z., Over een oude kaart van Nagasaki 152
Nederlandsche kunst in Japansche interneeringskampen in Oost-Indië  
        Inleiding, door STEINMETZ 131
        Kleine schoonheid achter prikkeldraad, door WOUTER REUHL 135
        Het kampleven in Japanse gevangenschap, door CARLA TÜCKERMANN 140
OUDSCHANS DENTZ, FRED., Capitulatie en bevrijding van Suriname in de 17de, 18de en 19de eeuw 43
PANHUYS, Jhr. L. C. VAN, De kolibri, het schoonste juweel van Suriname en Curaçao 50
RONKEL, Prof. Dr. PH. S. VAN, Gevangenschap, angst en bevrijding in een, in Insulinde zeer populairen, heldenroman beschreven 37
ROUX, C. C. F. M. LE, Madoereesche krisheften 161
SCHUSTER, Dr. CARL, Some artistic parallels between Tanimber, the Solomon Islands, and Easter Island 1
SPIES †, WALTER, I Kapas en I Kapok. Een Balisch volksverhaal, opgeschreven en vertaald door — 29
STAMMESHAUS, F. W., Atjèhsche munten 113
TERPSTRA, Dr. H., Tropische levenskunst in de XVIIe eeuw 199
ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, Dr. ANNIE N., Medische pioniers der V.O.C. 55

Mededeelingen 1 — 6:

HEYST, A. F. C. A. VAN / MUNSTERBERGER, Dr. W., Nias en Marquesas (2) 93
Oproep tot mededinging aan de Garoeda-prijsvraag (3) 95
SCHUSTEP, CARL, Anggang gading (6) 221
The Southeast Asia Institute (1, 5) 60, 157
Tijdschrift „De Fakkel” (4) 95

Cultureele gegevens uit Familiepapieren:

XI. Een artistieke Gouverneur-Generaal, Mr. J. W. VAN LANSBERGE (1830-1905) (Steinmetz) 143

Boekaankondigingen:

Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen (1600-1900) in het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (Steinmetz) 110
ELIAS, Mr. W. H. J., Indië onder Japanschen Kiel (Steinmetz) 158
HALL, Dr. C. J. J. VAN, De Inheemsche landbouw (B. H. Paerels) 157
LORM, A. J. DE, Gids door het Princessehof-museum te Leeuwarden (J. K.) 109
MCPHEE, COLIN, A House in Bali (J. Kunst) 224
STAPEL, Dr. F. W., MARTIN, HANS en HOOGENBERK, Dr. H., Indië schrijft zijn eigen geschiedenis (Leyds) 109
SZÉKELY-LULOFS, M. H., Onze bedienden in Indië (Steinmetz) 100
WESTERMANN, Dr. J. C., Vreemden over Indië (Steinmetz) 107

Berichten van en over instellingen op cultureel gebied:

Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques (Johanna L. G. Felhoen Kraal) 98

Litteratuur-overzicht

63, 111, 159, 224

Rectificatie

65, 198  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2005.

honai/home page